Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych środków jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje nieznaczną część z funduszu, który do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.